Bidrar til mer effektiv havovervåkning

Illustrasjonsbilde tatt fra kystvaktskipet KV Senja.
Illustrasjonsbilde tatt fra kystvaktskipet KV Senja.

«Sporing og samhandling» er et verktøy som gir operative etater et samlet og felles situasjonsbilde om aktiviteten på havet og langs kysten vår.

Tjenesten, som er utviklet av BarentsWatch, benyttes blant annet til å overvåke havområder, hvor sanntidsinformasjon deles både internt og på tvers av operative etater. Arbeidsoppgavene kan omhandle pågående sjøtransport, næringsvirksomhet og miljøovervåking. Systemene benyttes av rundt 1000 personer, og brukes til å gjennomføre kontroller, aksjoner, operasjoner og analyser.

Slik deling av informasjon mellom etatene effektiviserer den operative innsatsen og bidrar til å redde liv, helse, miljø og eiendom. I samhandlingsfunksjonen er det laget tilpasning for å dekke sanntids aksjonshåndtering, også der flere etater samarbeider under større hendelser.

- Det er helt essensielt å ha stabile system med oppdatert og korrekt data for effektive redningsaksjoner. Eksempelvis ble tjenestene "Felles Ressursregister" og "Sporing og samhandling" benyttet for å finne egnede ressurser, samt til å monitorere driften av cruiseskipet Viking Sky under den dramatiske redningsaksjonen på Hustadvika, sier vakthavende redningsleder Trond Bjørnøy ved HRS-Sør Norge.

Foto: Steinar Melby/Kystverket.

Cruiseskipet Viking Sky ute ved Hustadvika. Foto: Steinar Melby/Kystverket.

Hendelsen inntraff 23. mars 2019 da skipet havnet i havsnød. 479 av passasjerene ble evakuert med helikopter før skipet igjen kunne gå for egen maskin inn til Molde med de resterende av de i alt 915 passasjerene.

Mer effektive operasjoner

Havovervåknings- og samhandlingssystemet har sanntidsvisninger av skipsposisjoner, automatisert overvåkning og analyse av historiske data. Innenfor havovervåkningen benyttes ulike sensordata for overvåking av skipstrafikk, deriblant LRIT (Long Range Identification and Tracking) og AIS (Automatic Identification System). Systemer som dette effektiviserer operasjonell virksomhet, som igjen bidrar til bekjempelse av brudd på regelverk, kontroll av egenrapportering og suverenitetshevdelse.

Et eksempel på bruk av verktøyet er å avdekke uønskede handlinger på havet, som blant annet benyttes av analyseenheten ved Sjøtrafikksentralen i Vardø. Tjenesten har medført tidsbesparelser og bedre nøyaktighet i utøvelse og forvaltning av de operative oppgavene. I tillegg til overvåkning finnes det funksjonalitet for analyse.

- Sjøtrafikksentralen benytter BarentsWatch daglig i overvåkingen av skipstrafikken. Når det gjelder større hendelser er Vardø sjøtrafikksentral 1. linjeberedskap i Kystverket, videre følger vi alle internasjonale- og transittseilaser hvor fartøy er over 5000 BT, samt fartøy med farlig eller forurensende last, forklarer Elisabeth T. Sørnes.

Operativt samarbeid

Samarbeid på tvers av etater blir også trukket frem som et viktig mål for bruken av systemet. Det handler om å sikre de verdiene vi har som nasjon, og se sammenhengen i all den informasjonen samfunnet henter inn.

Her er analyseenheten, et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket, et godt eksempel på tverrfaglige arbeid. I tillegg til oppdrag fra sine egne, samarbeider enheten med Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), Kystvakten, Toll- og avgiftsdirektoratet, Skattedirektoratet, Politiet, Kripos, Økokrim, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet. Sikker deling av data og selve analyseverktøyet er det BarentsWatch som utvikler.

- Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt basert på bestillinger fra ulike myndigheter, forklarer teamleder for analyseenheten, seniorrådgiver Bjørnar Myrseth i Fiskeridirektoratet.

Sanntidsinformasjon om ressurser

Redningsaksjoner løses i dag over kortere tid og med en mer intensiv innsats enn før. Det krever en bedre oversikt av ressurser og nøye koordinering. Sanntidsinformasjonen har blitt en essensiell del av arbeidsmetodikken. Digitalt samvirke blir nødvendig for effektivt å løse oppgaven med å redde liv, helse, miljø og eiendom i fremtiden.

«Sporing og samhandling», sammen med «Felles ressursregister», gir etater i Norsk redningstjeneste mulighet til å dele sanntidsinformasjon med hverandre for å etablere et felles situasjonsbilde og digitalt samvirke på tvers.

«Felles ressursregister» brukes daglig av Hovedredningssentralene i nord og sør. For dem er Felles ressursregister et viktig verktøy for å finne oppdatert og relevant informasjon om offentlige, private og frivillige ressurser. «Felles ressursregister» er laget for at ressurseiere selv kan, og selv har insentiv til å, oppdatere sin egen informasjon. Dette bidrar til at informasjonen forblir oppdatert over tid.

- I det samarbeidet her har våre behov blitt raskt fanget opp, og det er helt avgjørende for at vi skal kunne få utvikle et system som er hensiktsmessig for oss i utførelsen av operasjonene, sier avdelingsdirektør i HRS Nord-Norge, Bent-Ove Jamtli.

Les mer om Felles ressursregister. 

Disse digitale tjenestene for datadeling og samhandling gjør informasjon og tjenester lettere tilgjengelig for myndigheter og beslutningstakere. Helt i tråd med at BarentsWatch skal være et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem som samler, utvikler og deler informasjon. Noe som igjen bidrar til at norske hav- og kystområder brukes og forvaltes på en effektiv, bærekraftig og godt koordinert måte.